HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

1.1. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

1.3. - 31.12.
CIVILIZACE A BARBAŘI
Výstava poprvé představí veřejnosti antickou sbírku Slezského zemského muzea v celém jejím rozsahu. Jedná se o soubor archeologických památek egyptské, řecké, etruské či římské provenience v počtu přes sto kusů, z nichž nejzajímavější je zejména etruská zobákovitá konvička, dále střepy z Mykén nebo dva fragmenty omítky pocházející ze interiérů nekrálovské hrobky, která byla v Západních Thébách postavena v období Nové říše. Výstava přiblíží osud této kolekce, její původ a minulost. Lákadlem pro veřejnost bude mumie, respektive kartonážový obal na mumii z Náprstkova muzea v Praze, který byl původně součástí sbírek Slezského zemského muzea.
Jako protiklad k antickému světu si návštěvníci mohou prohlédnout archeologické nálezy z prostoru za severní hranicí impéria, tzv. barbarské, kam náleželo i území dnešního českého Slezska a severovýchodní Moravy. Ke zhlédnutí budou artefakty, které představují stěžejní doklady o životě na našem území z doby od 5. století př. n. l. až po první polovinu 6. století našeho letopočtu. Prezentovány tak budou například zlomky hunského kotle z období stěhování národů.8.3. - 31.12. / Müllerův dům
VÝSTAVA MUZEA OŠETŘOVATELSTVÍ
Srdečně vás zveme na výstavu sbírky lékařských předmětů, která je svou komplexností raritním souborem mapujícím zdravotnictví a ošetřovatelství převážně 20. století. Slezské zemské muzeum získalo tuto unikátní sbírku z Muzea ošetřovatelství, které fungovalo ve prostorách Slezské nemocnice Opava. Výstava, umístěná v prostorách Müllerova domu, představuje plně vybavené gynekologicko-porodnické oddělení a zubařskou ordinaci. Návštěvníci mohou zhlédnout částečně také výbavu nemocničního pokoje, či některé přístroje, například inkubátor nebo dialýzu.

3.6. - 31.12.
OPAVSKÝ ZÁMEK ZBOURÁN!
V letošním roce si připomínáme 130 let od zbourání opavského zámku. Původně středověký hrad, který byl založen patrně na konci 14. století, se nikdy nestal výstavním sídlem nebo dominantou města. Ani velkolepé plány Lichtenštejnů na počátku 18. století nebyly realizovány a po roce 1848 ztratil zámek definitivně i své výsadní postavení coby centrum správy lichtenštejnských statků na Opavsku. Svým následným využitím, kdy byly prostory zámku pronajímány různým správním úřadům, byl co do významu postaven zcela naroveň řadě dalších budov ve městě. Není tedy divu, že když se tehdy začalo uvažovat o prodloužení Sněmovní ulice a stavbě budovy učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium), zdálo se současníkům zbourání prastaré budovy, která už z řady důvodů nevyhovovala potřebám moderní společnosti, jako ideální varianta. Příprava demolice zámku sice s sebou přinesla zvýšený zájem ze strany veřejnosti, objevily se také hlasy pro jeho zachování, přesto byly demoliční práce v prosinci 1891 zahájeny a budova zámku byla do konce dubna 1892 srovnána se zemí. Cílem této výstavy je návštěvníkům přiblížit osudy opavského zámku a jeho bezprostředního okolí v proměnách staletí včetně toho, co jej nahradilo i toho, co po něm zůstalo zachováno do dnešních dní.

1.7. - 31.12.
OBRÁZKY MALOVANÉ NA SKLE
V evropském kontextu představují české země produkčně mimořádně bohatou a též typologicky velmi pestrou oblast lidové malby na skle. K jejímu rozšíření došlo od 2. poloviny 18. století. Souvisí to s rozvinutým sklářským průmyslem, jehož centra postupně vznikala a zase zanikla téměř všude v horách Čech, Moravy a Slezska. Při nesporných kontaktech s produkčními okruhy českými a při hojném výskytu importů z Rakouska či také z Bavor vznikla na Moravě i ve Slezsku řada původních vyhraněných skupin lidových obrázků na skle, poznačených vlastní invencí a vlastním koloritem. Výstavu představující bohatý fond podmaleb na skle deponovaných v etnografické podsbírce Slezského zemského muzea připravila kurátorka PhDr. Miroslava Suchánková.

6.7.2022 - 28.2.2023
KRAJINA
Krajinářská fotografie má své nezastupitelné místo ve sbírce výtvarné fotografie Oddělení fotodokumentace a digitalizace Slezského zemského muzea. Vznik této sbírky byl do jisté míry iniciován příkladem brněnské Moravské galerie, kde byla sbírka výtvarné fotografie založena o rok dříve, v roce 1962, v žádném případě ji však nekopírovala. Hned na počátcích si vybudovala vlastní výtvarnou skladbu, která si kladla za cíl zmapovat všechny fotografické žánry. Abychom přiblížili bohatství tohoto významného fondu našeho muzea, připravili jsme pro vás zcela novou výstavu, na kterou vybral ikonické exponáty kurát kurátor Luděk Wünsch.14.9.2022 - 23.4.2023
OBNOVENÁ KRÁSA
Jedním z hlavních úkolů každého muzea je péče o sbírky. S tím úzce souvisí pravidelné konzervování a restaurování sbírkových předmětů, které by bez těchto odborných zásahů zůstaly i nadále ležet bez povšimnutí v depozitářích muzea. Proto jsme se rozhodli prezentovat výsledky náročných restaurátorských zásahů široké veřejnosti, která tak může sama posoudit, jak restaurátoři naplňují své často skryté, přesto však tolik záslužné poslání.
Konzervace a restaurování předmětů kulturního dědictví představuje samostatný vědní obor, který řeší problémy záchrany a ochrany památek s důrazem na zachování maximální schopnosti každého sbírkového předmětu vypovídat v současnosti a také budoucnosti o společnosti.
V rámci výstavy je prezentována pestrá paleta sbírkových předmětů, které prošly různými restaurátorskými ateliéry a snahou je, aby tato skutečnost nepůsobila rušivě, naopak jde o to, ukázat, že každé restaurované dílo si zachovalo svoji dobovou tvář. U takto vystavených exponátů je reflektováno jejich poškození před restaurováním, vlastní průběh restaurování a samozřejmě konečný výsledek. Jednotlivé fáze restaurátorských postupů musí být pečlivě dokumentovány, restaurátoři musí dbát na to, aby v rámci zvolené metody práce přispěli nejen k záchraně a zachování svěřeného díla, ale také ke plnému respektování jeho autenticity. Všechny ostatní vlivy, včetně subjektivních snah, musí ustoupit do pozadí. Tímto se profese restaurátorů liší od tvůrčích umělců, jejichž cíle jsou právě opačné. S každou novou zakázkou je tak restaurátor povinen brát v úvahu veškeré etické závazky, které tímto úkolem přejímá. Pokud by si tyto zásady neosvojil, nemohl by restaurovat nebo by restauroval špatně.
Vysoké nároky kladené na kvalitu pracovních postupů podporují intenzivní rozvoj vědního oboru konzervace a restaurování, který je klíčovým garantem uchování jedinečných a neopakovatelných hodnot kulturního dědictví. Do procesů restaurování ve stoupající míře přispívají vědečtí pracovníci z oboru chemie, fyziky, biologie, biochemie, farmakologie, elektroniky, počítačové techniky a dalších oborů. Díky tomu jsou restaurátorské zásahy kvalifikovanější, účinnější, trvalejší, méně poškozující originální hmotu památky a ve svých důsledcích i ekonomičtější. Je ale nutné si uvědomit, že výše zmíněné přírodovědné obory v žádném případě nenahrazují úlohu restaurátora, případně historika, ale pouze poskytují podklady a rozvíjejí základnu pro jejich náročnou práci.
Važme si starých věcí umělecké a řemeslné výroby, nejen pro jejich hodnotu, ale také jako práci a odkaz našich předků, minulost našeho národa.22.9.2022 - 30.4.2023
PARAŠUTISTÉ V BOJI PROTI NACISMU
Exteriérová výstava „Parašutisté v boji proti nacismu -- Pozapomenuté příběhy ze Slezska a severní Moravy“, která byla připravena při příležitosti 80. výročí operace Anthropoid, je nyní k vidění v parku vedle Historické výstavní budovy. Výstava byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.
úterý 11.10. / 17.00 hod. / slavnostní sál Müllerova domu
ČETNICTVO VE SLEZSKU A POČÁTKY ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI
Pozornost bude věnována okolnostem převzetí rakousko-uherského četnického sboru do struktur nové republiky, ale především roli četnictva při zajišťování bezpečnosti ve komplikovaných politických a sociálních poměrech prvních meziválečných let. Přednáška se soustředí mimo jiné na nasazení četnictva v průběhu pohraničních sporů na Těšínsku anebo Hlučínsku. Připomenuty budou rovněž významné osobnosti dobové kriminalistiky z řad slezských četníků.
Přednášejícími jsou Mgr. Ivana Kolářová a Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Oddělení historického výzkumu SZM).

pátek 4.11. / 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 hod.
HALLOWEEN V MUZEU
Opět po roce se vrací oblíbená akce Halloween v muzeu.
Přijďte s námi zažít neopakovatelnou atmosféru strašidelně vyzdobeného muzea, ale také spoustu zábavy a tvoření s našimi muzejními edukátorkami a lektory. Akce je určena pro rodiny s dětmi a je nutná předchozí rezervace emailem na pokladnahvb@szm.cz nebo telefonicky na číslo 553 714 809.
sobota 17.9. - pondělí 31.10. / 8.00 - 20.00 hod. / bývalý obchodní dům Breda
LEOPOLD BAUER
Výstava.
Trojvýstava k příležitosti 150. výročí narození architekta Leopolda Bauera.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky